هیچکس به اندازۀ ولی امر جامعۀ اسلامی مظلوم نیست. چون معمولا مردم محدودیتهای او را خوب درک نمیکنند و از طرفی دشمنانش محدودیتهای او را خوب میفهمند و او را تحت فشار قرار میدهند و او نیز هرگز نمیتواند همۀ واقعیتها را بیان کند. درعین حال باید به وظیفه ای که درست تشخیص میدهد، عمل کند.