خدایا وقتی دیگران خوابند ما را بیدار کن و هنگامی که دیگران بیدارند، ما را در اوج هشیاری قرار بده و هنگامی که دیگران متوقفند ما را حرکت بده و هنگامی که دیگران در حرکتند ما را به پرواز دربیاور. بالاخره هیچگاه مانند دیگران نباشیم؛ و اجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عنک و اقربهم منزلة منک.