خدایا وقتی ما گناه میکنیم تو ما را ببخش و هنگاهی که میبخشی گذشتۀ ما را جبران کن. خدایا وقتی نادانی میکنیم دست ما را بگیر و هنگامی که دست ما را میگیری، دانایی به ما عنایت بفرما. خدایا وقتی تو را نمیخواهیم تو ما را بخواه و هنگامی که ما را میخواهی ما را هم خاطرخواه خودت قرار بده.