مهربان بودن یعنی از خودگذشتگی. آدم خودخواه نمیتواند مهربان باشد. مهربانی آدم خودخواه مکر است، چون او میخواهد برای رسیدن به دوست داشتنیهای نفسانی خود به دیگران مهربانی کند. یک مهربان واقعی هیچوقت نامهربان نمیشود. کسی که پس از مدتی نامهربان میشود یا خودخواه بوده یا خودخواه شده است.