کسی که تعریف صحیحی از زندگی ندارد، نمیتواند به تعریف صحیحی از دین برسد. کسی که بهبود زندگی را نخواهد ضرورت دینداری را هم درک نخواهد کرد. اگر کسی تعریفش از زندگی، انفعال در مقابل دوست داشتنیها نباشد و زندگی را کسب مهارت برای تغییر ذائقه و تکامل دوست داشتنیها بداند، دیندار میشود.