خدا برای سخت ترین امتحانات، بیشترین امکانات را برای بندگان خود فراهم میکند تا مبادا شکست بخورند. سخت ترین امتحان خدا در امر ولایت است. به همین دلیل اولیائش را مهربان قرار داده است و محبوب. علت اینکه اولیاء خدا اینقدر دوست داشتنی هستند این است که در امتحان ولایت شکست نخوریم.