وقتی خدا کسی را دوست داشته باشد او را نسبت به امتحان بودن حوادث زندگیش به خوبی آگاه میکند و اگر کسی را بیشتر دوست داشته باشد، پاسخ مناسب در امتحاناتش را نیز به او الهام میکند. خدا همه ما را دوست دارد ولی ما با حواس پرتی پیامهای او را دریافت نمیکنیم و یا خود را به غفلت میزنیم.