حیات چند مرتبه دارد. مرتبۀ اول حیات نباتی است و مرحلۀ دوم حیات حیوانی. طبیعتا مرحلۀ سوم حیات انسانی است فراتر از حرکتهای غریزی حیوان. حالا با مرتبۀ چهارم حیات که فراتر از استعدادهای اولیۀ انسان و هدیۀ خدا برای خوبان است، آشنا شویم. قرآن این حیات برتر را حیات طیبه معرفی میفرماید.