تخصص بدون تعهد مانند ماشین بدون فرمان است که ممکن است به هر دره ای پرتاب شود؛ و علم بدون عمل مانند ماشین بدون چرخ است که هیچ کسی را به جایی نمی رساند؛ و عقل بدون عشق مانند ماشینی است با بهترین توانایی ها ولی بدون بنزین که تا ابد متوقف می ماندو جز در سرپایینی ها حرکت نمی کند!