جهاد تلاش و تکاپوی فرهادوار انسان مشتاق است در مبارزه با موانعی که سر راه محبوب قرار دارند. جهادگر یک انقلابی است که در محدوده قرارداد های حداقلی نمیگنجد و از حداکثری بودن لذت میبرد.