محبت اهل بیت آورنده ی همه خوبی ها و برنده ی همه بدی ها است. محبت به خوبان (اهل بیت) راحت تر از محبت به خوبی ها در وجد انسان عمق پیدا میکند.